Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Wniosek o zapewnienie dostępności

Data ogłoszenia: 2022-04-06

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej urzędu, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  1. Osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w godzinach urzędowania.
  2. Korespondencją pocztową na adres: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej,  ul. Młynarska 10, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
  3. Korespondencją elektroniczną na adres mailowy gzuknwl@nwl.pl
  4. Poprzez ePUAP

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób
i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę - wniosek składa się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej. Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

 


 

 


Data publikacji: 06.04.2022 (08:22)Data aktualizacji: 06.04.2022 (08:35)
Osoba publikująca: Przemysław JelonekOsoba modyfikująca: Przemysław Jelonek
Autor: Przemysław Jelonekliczba wejść: 708
06 kwi 2022 (08:35)Przemysław Jelonek»Wniosek o zapewnienie dostępności
06 kwi 2022 (08:34)Przemysław Jelonek»Wniosek o zapewnienie dostępności
06 kwi 2022 (08:22)Przemysław Jelonek»Wniosek o zapewnienie dostępności

Przejdź do góry strony