Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Data ogłoszenia: 2020-10-06

GKiZP 341.5.2020

Nowa Wieś Lęborska 06.10.2020r.

Oznaczenie sprawy: GKiZP 341.5.2020

do Wykonawców

dotyczy: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2020r.”

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

* W związku z tym, że podstawy wykluczenia określone przez Zamawiającego w SIWZ dla podwykonawców i wykonawców powinny być takie same, proszę o ujednolicenie zapisów Rozdziału VI, gdzie nie przewiduje się fakultatywnych przesłanek wykluczenia w stosunku do
wykonawców, natomiast w Rozdziale V /warunki udziału/ znalazł się zapis dotyczący podwykonawców (wykluczenie z z art. 24 ust 5 pkt 1 i
8) o treści: „_Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców wypełniając załącznik nr 6-wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz zamieszcza oświadczenie, że
podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania(art. 24 ust 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8)" .

Ponadto, w związku z powyższym, zmienić / ujednolicić/ należałoby Rozdział VII w związku z Rozdziałem VI SIWZ, w zakresie treści
oświadczenia składanego wraz z ofertą „Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania(art. 24 ust 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8)"

Załącznik nr do SIWZ również jest niespójne z treścią SIWZ, ponieważ zawiera oświadczenie o treści z art 24 ust pkt 1 (bez pkt 8): Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp,

Ogłoszenie o zamówieniu nie przewiduje h=fakultatywnych przesłanek wykluczenia: w pkt III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 ustawy Pzp. Odpowiednie modyfikacje/ujednolicenia zostały wprowadzone do zapisów SIWZ.

* Czy wykaz osób i wykaz sprzętu składamy wraz z ofertą w terminie składania ofert, czy dopiero dokumenty te składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (na wezwanie zamawiającego) ?

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Zamawiający informuje, że wykazy w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z zapisami Rozdziału VII. II. stanowiące załącznik nr 3 i 4 zostaną złożone przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego.


* Uprzejmie proszę o udostępnienie formularza oferty i załączników w wersji edytowalnej, ponieważ ułatwi nam to przygotowanie oferty.

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Zamawiający informuje, że zamieści treść SIWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.* W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w
życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r.
weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych
mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych
czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może
wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej
perspektywie - której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem
umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów
pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów
będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji umowy zwiazanych z pandemią COVID-19 zastosowanie znajdzie przepis art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. rok 2020, poz. 374).


* W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w
życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r.
weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do
środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych
czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może
wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów
siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej
perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W
związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w
jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust 2 uPzp na stronie Zamawiającego http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” informuje, iż do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wprowadza się zmiany o następującej treści:

 1. Rozdział VII. I. punkt 1.

W SIWZ jest:

„Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 1-3 uPzp) - (wg załącznika nr 2 do siwz)…”

Zmienia się zapis SIWZ na następujący:

Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 1-3 uPzp) - (wg załącznika nr 2 do siwz)…”

 1. Rozdział VII. II.

W SIWZ jest:

„Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.1. SIWZ czyli Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu…”

Zmienia się zapis SIWZ na następujący:

„Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.1. SIWZ czyli Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu…”

 1. Rozdział V

W SIWZ jest:

„Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców wypełniając załącznik nr 6 – wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz zamieszcza oświadczenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8)”.

Zmienia się zapis SIWZ na następujący:

„Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców wypełniając załącznik nr 6 – wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz zamieszcza oświadczenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp)”.

 1. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia punkt. A.1.

W załączniku jest:

1.Oświadczenie dotycząca wykonawcy (wypełnić właściwy punkt/skreślić niewłaściwy):

 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”)
 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
  …………………. (miejscowość), dnia …………. r. ………….…………………………(podpis)

   
 3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

  …………………. (miejscowość), dnia …………. r. ………….…………………………(podpis)

Zmienia się zapis na następujący:

1.Oświadczenie dotycząca wykonawcy (wypełnić właściwy punkt/skreślić niewłaściwy):

 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”)

  …………………. (miejscowość), dnia …………. r. ………….………………………… (podpis)
 1. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

  …………………. (miejscowość), dnia …………. r. ………….…………………………(podpis)

Z uwagi na ww. zmiany treści SIWZ Zamawiający udostępnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowalnej.

Dyrektor

Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

w Nowej Wsi Lęborskiej

/-/
Jarosław Tadeja


Data publikacji: 06.10.2020 (13:53)Data aktualizacji: 06.10.2020 (13:53)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 527

Przejdź do góry strony