Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Data ogłoszenia: 2018-02-13

 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
1) udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,
2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,
3) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:
Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące informacje publiczne zamieszczone na BIP GZUK w celu ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,
- dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek,
w przypadkach gdy:
  • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
Zasady i tryb udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania zostały szczegółowo unormowane w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu GZUK składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012 r. (poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
Gminny Zakład Usług Komunalnych może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
 
Do kosztów tych można zaliczyć m.in.:
- koszty materiałów wykorzystanych do przygotowania np. kserokopii jeżeli mowa jest o wersji papierowej dokumentu lub elektronicznych nośników jeżeli sposób przygotowania informacji publicznej ma zostać sporządzony w formie innej niż papierowa,
- koszty przekazania informacji publicznej wnioskodawcy

Data publikacji: 13.02.2018 (08:54)Data aktualizacji: 16.03.2023 (09:06)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 334
16 mar 2023 (09:06)Przemysław Jelonek»Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
13 lut 2018 (08:54)Anetta Wołosiuk»Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Przejdź do góry strony