Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Udostępnienie informacji publicznej

Data ogłoszenia: 2018-02-13
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną
w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych ustawą.
 
Tryb udostępniania informacji publicznych
Udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze:
  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
  • udostępniania na wniosek lub w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych np. na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
 
Udostępnianie na wniosek:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek, natomiast informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych
z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje GZUK, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, GZUK powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub
w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Termin udostępnienia informacji publicznej:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli natomiast informacja publiczna nie może być udostępniona w ww terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz
o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Dostęp do informacji publicznej:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, chyba, że w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Gminny Zakład Usług Komunalnych w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
Odmowa udostępnienia informacji
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. 

Data publikacji: 13.02.2018 (08:48)Data aktualizacji: 16.03.2023 (09:06)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 351
16 mar 2023 (09:06)Przemysław Jelonek»Udostępnienie informacji publicznej
13 lut 2018 (08:48)Anetta Wołosiuk»Udostępnienie informacji publicznej

Przejdź do góry strony