Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Ogłoszenie o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-23

548784-N-2018

Ogłoszenie nr 548784-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych: Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 77073127900000, ul. ul. Młynarska 10 , 84351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 861-22-64, e-mail gzuknwl@nwl.pl, faks 59 861-22-64.
Adres strony internetowej (URL): http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego.
Adres:
Gminny Zakład Usług Komunalnych 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 54

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2018r.
Numer referencyjny: GKiZP 341.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Remont nawierzchni na ulicy Mostowej dz. nr 32 obręb Nowa Wieś Lęborska Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,6 – 5,1m położona na istniejącej nawierzchni asfaltowej - frezowanie nawierzchni bitumicznej – pow. 781,5 m2 - rozebranie i ułożenie korytek drogowych 60*50*15 na betonie – 41m. - warstwa wyrównawcza – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o średniej grubości po zagęszczeniu 2 cm (50 kg/m2) – 781,5 m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 781,5 m2 2. Przebudowa drogi gminnej działka nr 878 obręb Nowa Wieś Lęborska Nawierzchnia asfaltowa – o szerokości 3-4m, położonej na warstwie z kruszywa łamanego . - korytowanie i ułożenie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, 15cm – 193m2 - ułożenie krawężnika najazdowego 22*15*100 na ławie betonowej – 100m - warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 193m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 193m2 3. Przebudowa drogi gminnej działka nr 4/3 obręb Pogorszewo. Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4 m, położona na warstwie z kruszywa łamanego. - korytowanie i ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 15 cm – 80m2 - warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 78m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm. – 76m2 4. Przebudowa drogi gminnej działka nr 416 obręb Krępa Kaszubska Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m, położona na warstwie kruszywa łamanego. - korytowanie i ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 15 cm – 957,1m2 - warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 934,8 m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 912,5m2 - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm – 223 m2 5. Przebudowa drogi gminnej działka nr 106 obręb Garczegorze Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4 m, położona na warstwie z kruszywa łamanego - korytowanie 20cm – 200m2 - ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, 10 cm – 907,0m2 - warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 897,0 m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 887,0 m2 - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm – 200m2 6. Remont nawierzchni drogi gminnej działka nr 33 obręb Garczegorze Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,0 m, położona na istniejącej nawierzchni asfaltowej. - warstwa wyrównawcza – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o średniej grubości po zagęszczeniu 2 cm (50 kg/m2) – 175 m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm. – 175m2 7. Przebudowa drogi gminnej działka 36/22 obręb Kębłowo Nowowiejskie Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m, na warstwie kruszywa łamanego. - korytowanie i ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, 10cm – 258,0m2 - ułożenie krawężnika najazdowego 22*15*100 - 27m i drogowego 30*15*100 – 20m na ławie betonowej - warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 258m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 258m2 8. Remont nawierzchni drogi gminnej działki nr 298, 325/1, 325/2, 347/1 obręb Lubowidz Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4,8-5,0m, położona na istniejącej nawierzchni asfaltowej. - frezowanie nawierzchni bitumicznej – 565m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm. – 565m2 9. Remont nawierzchni drogi gminnej działki nr 24, 8, 9/4 obręb Leśnice Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,8 m, położona na istniejącej nawierzchni asfaltowej. - korytowanie i ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, 10cm – 58,0m2 - warstwa wyrównawcza – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o średniej grubości po zagęszczeniu 2 cm (50 kg/m2) – 840m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 818m2 - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm – 339,5m2 10. Przebudowa drogi gminnej działka nr 16, 18/1 obręb Lędziechowo Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4,0 m. - korytowanie i ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, 15cm – 100,0m2 - warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 190m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 185m2 11. Przebudowa drogi gminnej działka nr 59/2 obręb Łebień Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m, na warstwie kruszywa łamanego. - korytowanie i ułożenie na poszerzeniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, 15cm – 53,5m2 - ułożenie krawężnika drogowego 30*15*100 na ławie betonowej – 84m - ułożenie obrzeża 8*25*100 na podsypce cementowo-piaskowe – 92m - wykonie chodnika z kostki betonowej szarej „6” na podsypce cementowo-piaskowej – 130,95m2 - warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 53,5m2 - warstwa wyrównawcza – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o średniej grubości po zagęszczeniu 2 cm (50 kg/m2) – 220,70m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 274,2m2 Lokalizacje wszystkich elementów robót znajdują się na planach sytuacyjnych dla poszczególnych miejscowości. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: - załączoną dokumentacja projektową – projekt wykonawczy, - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne: 1. D-00.00.00 Wymagania Ogólne 2. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 3. D-04.01.01 Koryto, profilowanie i zagęszczanie podłoża 4. D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw – Wymagania ogólne 5. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 6.D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 7.D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 8.D-08.01.01 Krawężniki betonowe Przedmiary robót załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dokumentami pomocniczymi, których celem jest ułatwienie Wykonawcy skalkulowanie ceny ofertowej. Za dokonanie kalkulacji cenowej jednak na podstawie przedmiaru robót odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wszystkie materiały budowlane rozbiórkowe nadające się do powtórnego użycia należy odwieźć na plac składowy Gminnego Zakładu w Nowej Wsi Lęborskiej lub przekazać do właściwego sołectwa. W przypadku, gdy w STWiOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 1066, z póź. zm.) Stosownie do art. 36 ust. 2 pkt. 8a) ustawy pzp Zamawiający określa: 1. sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - Wykonawca powinien sporządzić wykaz osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wymienione w punkcie 3. w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności. Wykaz i oświadczenie powinno zostać przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców, 2. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę; - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy. 3. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi - operatorzy sprzętów niezbędnych przy realizacji zadania i wymaganych przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań w celu spełnienia tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań w celu spełnienia tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj: a) jedna osoba na stanowisku Kierownika Budowy/kierownika robót specjalności/branży drogowej posiadającej: - stosowne uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej kierowanie robotami w specjalności/branży drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - posiadanie członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tzn.: - samochodem samowyładowczym z przykryciem brezentowym - min. 3 szt - przecinarką (piła do nawierzchni bitumicznych) . min. 1 szt.; - sprężarką powietrza spalinową . min. 1 szt.; - szczotką mechaniczną lub innym urządzeniem czyszczącym . min. 1 szt.; - zagęszczarką mechaniczną . min. 1 szt.; - skrapiarką do emulsji asfaltowych. min. 1 szt. - rozkładarka do asfaltu ze wstępnym zagęszczaniem mieszanki mineralno-asfaltowej min.1 szt - walec samojezdny, statyczny – min. 1 szt - walec ogumiony samojezdny – min. 1 szt Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w celu wykonania zamówienia dysponuje wyżej wymienionymi narzędziami i urządzeniami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy pzp. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do siwz) - w przypadku niedostarczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 3 do siwz). 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg załącznika nr 4 do siwz)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 2. pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) 3. wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy - załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy) 4. stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo innego dokumentu dołączonego do oferty 5. w przypadku konsorcjum dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Data publikacji: 23.04.2018 (14:25)Data aktualizacji: 23.04.2018 (14:25)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 432

Przejdź do góry strony