Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Ochrona Danych Osobowych

Data ogłoszenia: 2018-06-25

 Klauzula informacyjna dla klientów GZUK

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:
 
1. Administrator Danych Osobowych
 
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Młynarskiej 10, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
 
2. Inspektor Ochrony Danych
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GZUK – Bartosz Mendyk możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@drmendyk.pl oraz numerem telefonu:  507-054-139.
 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz na podstawie i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
4. Odbiorcy danych
 
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. GZUK pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GZUK przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest GZUK.
 
5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 
6. Cel i okres przetwarzania
 
GZUK może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
 
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GZUK Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
  6. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
8. Profilowanie
 
Ponadto informujemy, że w GZUK nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz dane nie są profilowane.

Data publikacji: 25.06.2018 (09:40)Data aktualizacji: 09.01.2023 (08:34)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Przemysław Jelonek
Autor: Przemysław Jelonekliczba wejść: 431
09 sty 2023 (08:34)Przemysław Jelonek»Ochrona Danych Osobowych
25 cze 2018 (09:40)Anetta Wołosiuk»Ochrona Danych Osobowych

Przejdź do góry strony